Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tuodpoczniesz.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Michalska, a.michalska@pct.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660753285. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, budynek główny ul. Rybaki 3, Czarnków

Budynek posiada platformę schodową w strefie wejścia do budynku z poziomu -1 (obok schodów do głównego wejścia) oraz zorganizowany pokój do obsługi klienta korzystającego z tego dostępu do Starostwa (pokój nr 032).

Po wejściu do budynku korzystając z platformy schodowej w celu załatwienia sprawy w Starostwie należy:

  •  skorzystać z domofonu znajdującego się na korytarzu lub
  • zadzwonić do Biura Obsługi Klienta tel. 660 747 190 lub
  • zadzwonić sekretariatu 660 492 771

a następnie udać się do pokoju obsługi klienta nr 032 i poczekać na pracownika Starostwa.

W tej części budynku (na poziomie -1) znajdują się biuro Wydziału zdrowia i współpracy społecznej oraz biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Rzecznik przyjmuje w Czarnkowie we wtorki i środy od 7.30 do 15.30.

Dodatkowo stosowanym rozwiązaniem jest zewnętrzny dzwonek przywoławczy.

W budynku dostępne są trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się w holu głównym (na parterze) budynku, przy Sali Konferencyjnej (I piętro) oraz na poziomie -1.

Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niewidome mogą skorzystać z planu tyflograficznego budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dostępnego w Biurze Obsługi Klienta na parterze.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, budynek Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu, ul. Rybaki 3, Czarnków.

Budynek nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz dostosowanych toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość wejścia na parter budynku.

Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niewidome mogą skorzystać z planu tyflograficznego budynku Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu w Czarnkowie dostępnego w Biurze Obsługi Klienta w budynku głównym Starostwa powiatowego na parterze.

Delegatura Wydziałów Starostwa Powiatowego w Trzciance, ul. 27 stycznia 42, Trzcianka

Budynek posiada zamontowany podnośnik dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwiający swobodny dostęp na parter budynku, na którym znajduje się Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Dla osób chcących załatwić sprawy z zakresu Wydziału komunikacji lub Wydziału architektury i budownictwa zorganizowany jest punkt obsługi na parterze budynku.

Brak dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niewidome mogą skorzystać z planu tyflograficznego budynku dostępnego w Biurze 01 Ewidencja Budynków (biuro znajduje się naprzeciwko schodów) na parterze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Urzędu, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy - komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w punktach obsługi klienta oraz w lokalizacjach nieposiadających wyodrębnionych stref obsługi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848